Team

Board of Trustees

Malalur K.Sateesha
Ravi Natarajan
Anjali Apte
Ravi Shitut
Sridhar Ramalingam

Executive Committee

Balachandran Anantharama (Bala) – President
Rajesh Devraj – Vice President
Anand Parthasarathy – Secretary
Nagaraj Gururaj – Treasurer
UmaShankar Kadambar
Deepa Raghuraman
Deepa Vishy
Hanumantha Ravichandar

Volunteers

Gayatri Seetharaman
Girija Kasinadhuni
Shankar Mahesh Manakkal